I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You ,
I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You ,
I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You ,
I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You ,
I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You ,
I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You ,
I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You ,
I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You ,
I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You ,
I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You , I Miss You ,

               I Miss You so much sayanggg , bila lah dapat jumpe lagi kann , hurmmm :/